از فیلم‌ها

تا جایی که بتونم سعی می‌کنم فیلم‌های خوبی را پیدا کنم و نگاه کنم، البته تعریف فیلم خوب برای هر کسی متفاوت خواهد بود، پس می‌تونی مطالب این دسته‌بندی را دنبال کنی تا ببینی فیلم‌های خوب من، فیلم‌های خوب تو هم هست؟